Informal education, Deelvraag 1

Criteria:
De missie van Department of Education and youth is:
“To ensure the well-being of every student, consistent advance and a good education and upbringing for lifetime achievement.”

De doelen die het Department of Education and youth op basis van deze missie heeft geformuleerd zijn vooral gericht op de invulling van vrije tijd zonder georganiseerde educatieve leerdoelen.

De aangeboden activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling en ervaring van ieder kind zoals:
1-Democratie. Als voorbeeld werd hierbij genoemd dat jongeren vergaderen over de activiteiten die ze willen doen.
2-Leren door ervaring. In de sportieve activiteiten staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden centraal.
3-Creatief denken. Het gezamenlijk maken van een film werd hierbij als voorbeeld genoemd.
4-Uitdagingen die passen bij de leeftijd. De jongeren zijn verdeeld in groepen. (6-9, 10-12, 13-16, 16-18).

Bij het vormgeven van haar activiteiten heeft het Department of Education and Youth het criterium dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen school, ouders en de vrijetijdsbesteding.

Schermafdruk 2017-11-01 21.49.49.png

Alle jongeren zijn welkom waarbij er veel aandacht is voor eigenheid en behoeften van kinderen en niet voor een eventueel gestelde diagnose. Kinderen met speciale behoeften die naar het regulier onderwijs gaan, volgen de reguliere programma’s voor vrijetijdsbesteding. Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan volgen een apart programma dat afgestemd is op deze kinderen.

 

Curriculum:

Het curriculum is gericht op het versterken van de krachten van de kinderen en het optimaal benutten van hun vaardigheden. Het stimuleren van autonomie, positieve groei, zelfvertrouwen, welbevinden en krachten wordt centraal gesteld, waardoor dit een belangrijke aanvulling is op het aanbod van formal education. Alle programma’s voor de verschillende leeftijden binnen informal education zijn gericht op hetzelfde doel, de manier waarop het wordt uitgevoerd kan verschillen. Naast het reguliere programma waarin diverse activiteiten worden aangeboden, worden ook kindgerichte plannen opgesteld om kinderen met beperkingen of speciale behoeften in het programma te kunnen integreren. In dit programma worden de zorgbehoeften van ieder kind benoemd, de doelen, de krachten van het kind en de eventuele hobby’s en interesses uitgeschreven.

Het visueel maken van activiteiten is hier een praktijkvoorbeeld van. Er is duidelijk sprake van inclusiviteit binnen deze sector. Ieder kind krijgt gelijke kansen en het vergroten van het zelfvertrouwen staat centraal. De growth mindset van het team van de informal education komt in alle facetten tot uiting.

Dit alles vraagt vaardigheden en attitudes van de begeleiders, namelijk een positieve houding, uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, oplossingsgerichtheid en zorgzaamheid.

Toetsing:

Tijdens ons bezoek aan het Department of Education and Youth viel op dat het team goed zicht heeft op de resultaten doordat de effectiviteit continu wordt gemeten.

1234.png

In bovenstaande tabel is te zien hoeveel procent van de kinderen per leeftijdscategorie deelneemt aan de aangeboden programma’s. Er worden zeer goede resultaten geboekt in de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar. De leeftijdscategorieën 10 tot 12 jaar en 13 tot 16 jaar vormen nog een uitdaging. Het departement bekijkt op dit moment hoe deze leeftijdsgroepen beter bediend kunnen worden. Hierbij kijken zij naar hun eigen handelen, maar ook naar wat scholen en ouders kunnen bijdragen om de doelen te bereiken.

Advertentie

Informal education, Deelvraag 4

kringlymyri3.jpgWe werden ontvangen op een een centrum voor buitenschoolse opvang. Er werd een algemene uitleg gegeven hoe het informele onderwijs in IJsland is geregeld.
80% tot 100% van de leerlingen gaan na school naar deze opvang. Ouders betalen hiervoor. Tijdens deze opvang gaan leerlingen naar sport, muziekles of andere vrijetijdsbesteding. Het hoofddoel is plezier. Daarbij werken ze op een informele manier aan de sociale doelen en aan het bevorderen van de zelfzorg. De focus ligt op informeel onderwijs, vrijetijdsbesteding en thuis (de ouders)…ook voor kinderen met een beperking. De naschoolse opvang is gericht op leerlingen van 2 tot 16 jaar. Het ontbreken van aanbod voor 16+ wordt als gemis ervaren. Geboekte resultaten zijn bijvoorbeeld lager alcohol en drugs gebruik onder jongeren en een hoger percentage stemmers. Voor deze issues is veel aandacht geweest in de informal education.
Er werd in de presentatie nadruk gelegd op het grote aantal vrouwen die werken in het onderwijs. In de informele sector werken meer mannen waaronder veel studenten.
In een van de discussies kwam naar voren dat de leerlingen met multicomplexe aandoeningen binnen het onderwijs toeneemt. De vraag naar expertise van zorg professionals neemt daarmee ook toe.
De samenwerking tussen de scholen en de buitenschoolse opvang is goed.
Er is een kleine gemeenschap, professionals kennen elkaar. De activiteiten worden in overleg met ouders en leerlinge afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de kinderen.