Aanleiding

Onderdeel van de master Leren & innoveren van Driestar Educatief is het organiseren van een internationale studiereis naar een zelfgekozen bestemming. Tijdens deze studiereis wordt er een etnografisch/onderwijskundig onderzoek uitgevoerd waarin een beschrijving plaats vindt van de sociale-, culturele- en onderwijskundige kenmerken van de samenleving.

Het cohort 2016-2018 bestaat uit 10 studenten met een diverse onderwijsachtergrond. Tijdens verscheidene brainstormsessies is er nagedacht over het mogelijke thema van de studiereis zodat dit aansluit bij de diverse werkplekken. Een gezamenlijk, maar ook maatschappelijk gezien, actueel thema is Passend Onderwijs. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Met de invoering van Passend Onderwijs sinds 1 augustus 2014 zijn scholen er verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De invoering van Passend onderwijs blijkt een lastig proces. De Onderwijsraad constateert twee problemen die een succesvolle uitvoering van het beleid in de weg staan. Er is te weinig informatie beschikbaar om de leerlingen die passend onderwijs nodig hebben goed te volgen en niet overal voldoet het aanbod aan de vraag. Om kinderen plek te bieden, werken scholen in georganiseerde samenwerkingsverbanden, maar in de praktijk blijkt dat de scholen nog te terughoudend zijn om zich te specialiseren. Volgens de Onderwijsraad moeten de samenwerkingsverbanden een actievere rol spelen om alle leerlingen in hun regio een passende plek te bieden. Scholen moeten zich meer specialiseren in een bepaald type beperking. Ook zou er in de onderwijspraktijk een negatief beeld zijn van passend onderwijs. Om de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten, zullen de schoolbesturen, leraren en besturen daarom de doelen voor passend onderwijs verder moeten invullen. Ook moet binnen de schoolteams en op de lerarenopleidingen meer aandacht worden besteed aan passend onderwijs

Land van bestemming

IJsland beschikt over het meest toegankelijke onderwijssysteem ter wereld. In principe heeft elk kind in IJsland recht op onderwijs, ongeacht geslacht, woonplaats, godsdienst, handicap en sociale- of etnische afkomst. Het IJslandse Passend Onderwijs lijkt dus wel geslaagd. Het schoolsysteem is anders dan in Nederland, ze kennen geen basisschool maar hebben scholen voor leerlingen tussen de 6 en 16 jaar. IJsland is dunbevolkt, hierdoor zijn er in de dorpen kleine scholen opgezet. De overheid vindt dat ieder kind gelijke rechten in het onderwijs moet hebben. Daarom moeten er zoveel mogelijk kinderen meedraaien in het reguliere onderwijs. In IJsland hebben ouders recht om te bepalen waar hun kind naar school gaat. Ouders van een leerling met een zorgindicatie kiezen zelf een school. Dit zorgt er ook voor dat er diversiteit op de verschillende scholen ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat er gedifferentieerd les gegeven moet worden.

 Doel van de studiereis

Tijdens deze studiereis gaan we onderzoeken op welke wijze de IJslandse visie op Inclusief Onderwijs wordt vormgegeven binnen het curriculum op schoolniveau en hopen we inzicht te krijgen in welke aspecten een inspiratiebron kunnen vormen voor het uitvoeren van passend onderwijs in Nederland.

 

 

Advertentie