Onderzoeksopzet

Methodologie:
in dit onderzoek wordt een kwalitatief etnografische strategie centraal gesteld. Het onderzoeksdesign is flexibel en richt zich op direct en duurzaam contact met mensen waarbij de dagelijkse praktijk van de onderzochte centraal staat en observaties van groot belang zijn (O’Reilly, 2012). Het doel van het internationale onderzoek is tweedelig. Het richt zich op het verkennen en het beschrijven van hoe de onderwijsvisie binnen het onderwijs (curriculum) van IJsland vorm wordt gegeven. Hierdoor is er sprake van een beschrijvend en verkennend onderzoek. Het onderzoek zal inzicht geven hoe inclusief onderwijs binnen het curriculum van IJsland wordt vorm gegeven. Hierbij wordt inzicht verkregen in hoe leraren inclusief onderwijs concreet vormgeven binnen de lessen, hoe zij hierop voorbereid worden en hoe de ontwikkeling van de leerlingen binnen de onderzochte scholen gevolgd ofwel getoetst worden.

Door de onbekende context van het onderzoek wordt het onderzoeksproces flexibel opgezet om op nieuwe informatie, ervaringen en gegevens te kunnen reageren. Dit betekent dat er dagelijks gereflecteerd wordt op de ervaringen, informatie en resultaten en aan de hand hiervan keuzes gemaakt worden om onze onderzoeksdoel te behalen. De verkregen informatie en rapportage zal in een webpagina verwerkt worden en gedeeld.

Dataverzameling:
Binnen etnografisch onderzoek is het van belang om de context te observeren en te begrijpen vanuit de reële setting. Ervaren en observeren hoe mensen hun taken uitoefenen en hoe de omgeving hierop reageert is een belangrijk aspect (O’Reilly, 2012).

Om de complexiteit van de onbekende context te structureren en af te bakenen, tijd optimaal te benutten, antwoord te kunnen krijgen op de vraag en het thema te kunnen verkennen en te beschrijven is er gekozen om de onderzoekspopulatie in categorieën ofwel thema’s te splitsen. In totaal zullen er zes bezoeken plaats vinden.

 

Tabel 1, bezoeken in IJsland

1 Ministry of Education
2 Association of teachers in Iceland
3 Informal Education sector children with disabilities
4 Hitt húsið, The other house in the center of Reykjavik
5 Secondary-high-vocational school
6 Primary and secondary school

Het verkennen van het onderzoekthema op verschillende niveaus heeft als doel de validiteit van de beschrijving en conclusies te verhogen. Dit etnografisch onderzoek heeft een flexibel karakter. De hoeveelheid participanten zal nader worden beschreven.

Naast literatuuronderzoek zijn de twee voornaamste dataverzamelingstechnieken die in het onderzoek gebruikt worden: participerende observatie en diepte-interviews. Voor de geplande diepte-interviews zal er gebruik gemaakt worden van semi-gestructureerd vragenlijsten of topiclijsten met als doel de respondenten te stimuleren om zo vrij mogelijk uit te praten waardoor er in korte tijd meer inzicht in de context en thema verkregen kan worden. De respondenten zullen na het interview een incentive krijgen.

Ongestructureerde participerende observaties hebben als doel het meedoen met dagelijkse activiteiten binnen de onderzochte context. De participerende observaties zijn objectief van aard en zullen onder andere binnen de scholen en in de bezochte klassen uitgevoerd worden. Het gedrag van de individuen in het onderzoek zal zo gedetailleerd mogelijk beschreven gaan worden. Het doel is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om een verslag van het geobserveerde gedrag te kunnen geven.

De gestructureerde observatielijst zal gebruikt worden om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden. Met behulp van een lesobservatieformulier waarbij gekeken wordt naar het klimaat in de klas, de inhoud en didactiek, de gegeven instructie, manier van oefenen, verwerken en terugblikken zal verslaglegging worden gedaan. De richtlijn van de European Agency for special Needs and Inclusive Education, 2017, zal hierbij gebruikt worden.

 

Data-analyse en uitwerking:
De data verkregen uit de diepte-interviews en participerende observaties zijn kwalitatief van aard. Om inzicht te krijgen in de verkregen informatie zullen aan het einde van de dag verwerking-bijeenkomsten (per themagroep en gehele groep) en reflectie-bijeenkomsten plaats vinden om de verkregen informatie te verwerken er zullen hieruit conclusies geformuleerd worden. Alle informatie en conclusies zullen op de webpagina verwerkt worden.

Aandachtspunten: door de beperkte tijd en kennis van de context moet er in de uitwerking van het onderzoek aandacht gegeven worden aan de beperkte generaliseerbaarheid van de verzamelde gegevens. Om de generaliseerbaarheid te verhogen zullen de verschillende bronnen (interview met leraren, leerlingen, ouders en beleidsmakers) met elkaar vergeleken en geanalyseerd worden.

Tabel 2. Deelvragen en dataverzamelingstechniek

Hoofdvraag:

In hoeverre is de visie op inclusief onderwijs in IJsland van invloed op de vormgeving van het curriculum op schoolniveau.

 

Deelvraag Dataverzamelingstechniek Meetinstrument Kartrekker
Deelvraag 1

Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing in de diverse typen onderwijs (PO, VO, WO)?

 

Diepte-interview

Literatuuronderzoek

Ongestructureerde participatieve observaties. Andrea

Gerben

Jessica

Deelvraag 2

Hoe worden leraren voorbereid op het uitvoeren van het door de overheid beschreven beleid?

 

 

 

Diepte-interview Ongestructureerde participatieve observaties. Corma

Danielle

Bert

Deelvraag 3

Op welke wijze is het beleid zichtbaar in de praktijk?

Participerende observaties Gestructureerde observatielijst. Alle onderzoekers
Deelvraag 4

Wat zijn de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders op het gebied van criteria, curriculum en toetsing?

Participerende observaties

Diepte interview

Ongestructureerde participatieve observaties.

 

Jolien

Marijke

Jelle

 

Deelvraag 5

Welke ingrediënten van het inclusief onderwijs op IJsland kunnen een inspiratiebron zijn voor het effectief uitvoeren van passend onderwijs in Nederland?

Het eigen denken over onderwijs te plaatsen in een internationaal per-spectief (het eigen mentale model en het eigen referentiekader te verbreden en te verdiepen als gevolg van het cross-culturele en comparatieve leerproces). Geschreven en gesproken vlogs en blogs op de website.

(www.masterli.eu)

Alle onderzoekers

 

 

 

Advertentie