Theoretisch kader

Feiten over IJsland
Onderwijs in IJsland
Inclusief onderwijs
Pre-school education
Compulsory education
Upper-secondary education
Curriculum
Beoordeling en prestatie gegevens
Kwaliteitsbewaking en evaluatie

Feiten over IJsland

IJsland bestaat uit 74 gemeentes met een aantal inwoners variërend van 53 tot 120.000. Op 1 januari 2013 was de bevolking van IJsland 321.857. In 2014 was 9,4 % van de bevolking immigrant. Polen en Vietnamezen vertegenwoordigen de grootste immigrantengroepen. Er is een sterk gevoel van gemeenschap en een hoog niveau van participatie van de burgers in IJsland. Er is vrijheid van religie in IJsland. De nationale kerk van IJsland is, volgens de grondwet, evangelisch-luthers. Vanaf 1 januari 2013 was 76% van de bevolking lid van de Nationale Lutherse Kerk, terwijl ongeveer 5,2% niet tot een religieuze gemeenschap behoort (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017).

Onderwijs in IJsland

De IJslandse onderwijswetgeving bestaat uit de voorschoolse wet van 2008, de wet op de verplichte school van 2008, de wet op het hoger secundair onderwijs van 2008 en de wet op het onderwijs en aanwerving van leraren en beheerders van kleuterscholen, -scholen van 2008. De Grondwet van IJsland zegt dat iedereen gelijk is voor de wet en geniet van de mensenrechten, ongeacht geslacht, religie, overtuigingen, herkomst, ras, huidskleur, economische status, voorgeslacht en andere status (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Ook wordt hierin benoemd dat scholen aan de leerbehoeften van alle leerlingen moeten voldoen, ongeacht hun lichamelijke of mentale vaardigheden.

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de basis- en middelbare scholen. De scholen van hoger secundair niveau vallen onder de bevoegdheid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Scholen hebben een hoge autonomie, maar doelen en leerresultaten worden centraal gedefinieerd.

Inclusief onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (2014a) omschrijft een inclusieve school als een verplichte school in de gemeente van de leerlingen, waar aan de educatieve en maatschappelijke eisen van elke leerling wordt voldaan, met inachtneming van respect voor menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid. De inclusieve school veronderstelt dat iedereen gelijke of gelijkwaardige studiemogelijkheden heeft en de opleiding geschikt is voor elk individu. De houding van de inclusieve school wordt gekenmerkt door respect voor de rechten van alle leerlingen om deel te nemen aan de leergemeenschap van de lokale school, ongeacht hun verwezenlijking of status. Dit basisprincipe in schoolactiviteiten in IJsland omvat universele betrokkenheid, toegang en deelname van elke leerling aan schoolactiviteiten. Inclusief onderwijs is een continu proces dat gericht is op het aanbieden van goed onderwijs voor iedereen. Respect wordt getoond voor de diversiteit en verschillende behoeften, vaardigheden en kenmerken van de leerlingen en er wordt geprobeerd alle vormen van discriminatie en desintegratie op school uit te sluiten.

Pre-school education

De voorschoolse opleiding start meestal op 2-jarige leeftijd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelt het voorschoolse nationale curriculum vast waarin de hoofddoelstellingen en de educatieve rol van de kleuterscholen worden vermeld. Elke voorschool is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het curriculum. Scholen houden ook rekening met het beleid van de gemeente. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het opzetten van interactieve samenwerking tussen kleuterscholen en scholen. Ouders dragen bij aan de exploitatiekosten van de kleuterscholen, alhoewel dit varieert van gemeente tot gemeente en kan afhangen van de omstandigheden van de ouders (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017).

Compulsory education

Na de Pre-school education zijn ouders verantwoordelijk dat hun kind naar compulsory education gaan (verplicht onderwijs). Een leerling kan afstuderen van de verplichte school door het voltooien van de 10-jarige verplichte opleiding, mits zij voldoen aan de eisen volgens de beschrijving van de leeruitkomsten in het Nationale Curriculumgidsen 2012 en 2014. De verplichte scholen worden 100% door de gemeente gefinancierd. Privé-verplichte scholen krijgen ten minste 75% van de geschatte gemiddelde totale operationele kosten van gemeenten. Ongeveer 2-3% van de leerlingen komt bij particuliere scholen (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017).

Upper-secondary education

Het middelbaar onderwijs is niet verplicht, maar iedereen die het verplichte onderwijs heeft afgerond, heeft het recht om zich op een middelbare school in te schrijven. De hogeschool biedt de leerlingen een keuze uit verschillende studieprogramma’s die een reeks voorbereidingen en rechten op het gebied van algemeen onderwijs, artistieke studies, academisch en beroepsonderwijs bieden. Iedereen heeft het wettelijk recht tot de leeftijd van 18 jaar, ongeacht hun resultaten op het einde van de verplichte schoolopleiding.

Curriculum

Het onderwijsbeleid, zoals beschreven in de Nationale Curriculum Guide van 2011 voor de drie schoolniveaus, berust op zes fundamentele pijlers: geletterdheid; duurzaamheid; gezondheid en welzijn; democratie en mensenrechten; gelijkheid en creativiteit (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). De Gids benadrukt dat alle leerlingen gelijke studiemogelijkheden hebben en een kans krijgen om bepaalde vakken en leerbenaderingen te selecteren. Alle schoolactiviteiten moeten een gezonde levensstijl aanmoedigen en rekening houden met de verschillen in persoonlijkheid, ontwikkeling, talent, vaardigheden en interesses van elke individuele leerling, waardoor discriminatie van allerlei aard wordt voorkomen (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017).

Beoordeling en prestatie gegevens

Volgens de wet op de verplichte school moet de evaluatie van de resultaten en de voortgang van de leerlingen een vast onderdeel zijn van schoolactiviteiten. Het dient om te controleren of de leerlingen voldoen aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Nationale Curriculum Guide en om te bepalen welke leerlingen speciale ondersteuning nodig hebben. Evaluatie is niet gestandaardiseerd tussen verschillende scholen en docenten. Leerlingen en hun ouders hebben recht op informatie over de evaluaties en de examens in de 4e, 7e en 9e graad. Na het voltooien van de verplichte schoolopleiding krijgen de leerlingen een certificaat dat hun eindjaarstudie opneemt.

Kwaliteitsbewaking en evaluatie

De onderwijsinspectie voert externe evaluaties uit op voorscholen, basisscholen en sinds 2014 ook voor het hoger vervolgonderwijs. Het doel van de externe evaluatie is om een algemeen beeld van de activiteiten van elke school of van specifieke aspecten te verkrijgen op een bepaald moment. Externe evaluatie is gebaseerd op een intern evaluatieverslag van de school, een bezoek ter plaatse, klassenobservaties in de basisscholen en interviews met de beheerders, personeel, ouders en leerling vertegenwoordigers. De onderwijsinspectie baseert zijn oordeel op basis van deze gegevens en het gebruik van kwaliteitsindicatoren.